Úvodní ustanovení

 1. Webové stránky www.kapelista.com je platforma umožňující registrovanému uživateli činnému v oblasti hudby (zpravidla muzikantovi) publikovat v rámci profilu uživatele na webových stránkách/doméně www.kapelista.com informace o své činnosti, tvorbě, díle či službách v oblasti hudby za účelem propagace a navázání kontaktu mezi uživatelem a zájemci z řad veřejnosti.
 2. Provozovatel – Ondřej List, IČ – 091 19 361, PSČ – 691 65, Křepice u Hustopečí, jenž spravuje a provozuje webové stránky www.kapelista.com jakož i související účty na sociálních sítích.
 3. Uživatel je fyzická či právnická osoba činná v oblasti hudby, jenž se za účelem propagace a nabídky své činnosti, tvorby, díla či služeb prostřednictvím profilu uživatele registruje na webových stránkách www.kapelista.com. V případě neformálních sdružení bez právní subjektivity (např. kapela, hudební soubor) se pro účely těchto podmínek za uživatele považuje osoba jednající za toto sdružení, zejména osoba, jež provede registraci.
 4. Muzikant je uživatel, který při registraci zvolí Nabídnout hudbu a následně si založí profil. Tato registrace odpovídá zaměření uživatele na hudební produkci či dílo.
 5. Zájemce je subjekt poptávající dílo či služby v oblasti hudby včetně zájemců z řad veřejnosti.

Provoz služby

 • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi uživateli a provozovatelem v souvislosti s provozem webových stránek kapelista.com a aktivitou uživatelů na webových stránkách kapelista.com. Provozovatel si vyhrazuje možnost jednostranné změny či doplnění těchto obchodních podmínek.
 • Registrace a provoz uživatelského účtu (dále též „profil uživatele“) na webových stránkách kapelista.com není ze strany provozovatele zpoplatněna. Provozovatel platformy si vyhrazuje právo na změnu této skutečnosti v budoucnu.
 • Provozovatel není odpovědný za obsah, jenž v rámci profilu uživatele na webových stránkách kapelista.com vyplní, a nebo nahraje a zveřejní uživatel.
 • Uživatel se zavazuje uvádět v rámci registrace, jakož i při užívání webových stránek kapelista.com prostřednictvím profilu uživatele pouze pravdivé informace tak, aby nedocházelo ke klamání provozovatele ani zájemců z řad zejm. spotřebitelské veřejnosti. Uživatel se zavazuje dodržovat při správě a užívání profilu uživatele na webových stránkách kapelista.com tyto podmínky jakož i platnou právní úpravu, zejména neporušovat autorská práva či práva duševního vlastnictví třetích osob a dodržovat pravidla a zásady hospodářské soutěže. Provozovatel si vyhrazuje možnost úpravy, blokace či zrušení profilu uživatele, případně omezení souvisejících služeb, a to zejména v případě důvodného podezření z protiprávního jednání uživatele či porušování těchto podmínek uživatelem. Uživatel potvrzením registrace a založením účtu souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Registrace a uživatelský účet

 • Podmínkou užívání webových stránek kapelista.com je registrace uživatele. Schválení profilu uživatele provozovatelem není nutné, avšak provozovatel si vyhrazuje výsadní právo smazat uživatelský účet, který nebyl vytvořen za účelem získání více poptávek na hudbu nebo získání hudby na svoji akci.. Registrace probíhá prostřednictvím rozhraní webových stránek kapelista.com, kdy uživatel vyplní potřebné údaje. Uživatel se zavazuje vyplnit tyto údaje pravdivě a úplně. V případě změny bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně těchto údajů.
 • Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním vyplněných údajů, informací, jakož i nahraných fotografií, zvukových či obrazových záznamů apod., které v rámci uživatelského profilu takto dobrovolně zveřejnil. Využití těchto informací a záznamů provozovatelem při propagaci a marketingu, zejména v rámci webových stránek kapelista.com a souvisejících účtů na sociálních sítích je možné pouze za předpokladu, že uživatel k takto zveřejněným údajům dal výslovný souhlas. V rámci profilu uživatele budou zveřejněny zejména nahrané fotografie, videa, celé jméno (potažmo název) a zkušenosti uživatele, profilový text o osobě uživatele, lokalita, v níž uživatel působí a cenové rozmezí za vystoupení.
 • Kontaktování muzikanta je uskutečněno přes webové stránky kapelista.com. Je však povoleno uvádět kontaktní údaje (zejm. telefon, e-mail, webová adresa) v rámci profilu uživatele.
 • Uživatel bere na vědomí, že v rámci provozu webových stránek kapelista.com mohou být provozovatelem shromažďována a zpracována též data nutná k provozu platformy, a to včetně komunikace uživatele se zájemci vedené prostřednictvím stránek kapelista.com.
 • Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů uživatele: jméno a příjmení, telefonní číslo, IP adresa, fotografie a videa nahraná uživatelem, cenové rozmezí za vystoupení a další údaje vyplněné v profilu uživatele či uvedené uživatelem při registraci.
 • Uživatel bere na vědomí, že na registraci a vytvoření profilu uživatele není právní nárok. Uživatel současně bere na vědomí, že profil uživatele nemusí být zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení nepřetržitě a v plném rozsahu dostupný. Souhlasí s ukládáním informací souvisejících s provozem webových stránek kapelista.com. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s možností využití dat z profilu uživatele k reklamním účelům na webových stránkách třetích stran za předpokladu poskytnutého souhlasu ze strany uživatele.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu, jež by mohla uživateli vzniknout v souvislosti zejména s provozním omezením či výpadkem profilu uživatele či webových stránek kapelista.com, anebo sankčním omezením, blokací či zrušením profilu uživatele. Uživatel bere na vědomí, že v rámci webových stránek kapelista.com mohou lidé, kteří si objednali hudbu na svoji akci, recenzovat a komentovat osobu, jakož i činnost, tvorbu, dílo či služby uživatele a tyto údaje mohou být použity v rámci propagace Uživatele nebo webových stránek. Pokud však hudebník nesouhlasí s recenzí, po domluvě s provozovatelem je možné tuto recenzi odstranit z uživatelského profilu.
 • Uživatel se zavazuje neposkytovat a neumožňovat přístup k profilu uživatele jiným osobám, zavazuje se zdržet zřizování duplicitních profilů, nahrávání duplicitních anebo účelově řetězených příspěvků či obdobného zneužívání mechanismů fungování webových stránek kapelista.com.
 • Uživatel se zavazuje využívat webové stránky kapelista.com a profil uživatele výlučně za účelem propagace vlastní činnosti, tvorby, díla či služeb v oblasti hudební produkce.
 • Provozovatel je oprávněn kontaktovat uživatele za účelem kontroly (zejména telefonicky nebo e-mailem), ověření či upřesnění obsahu profilu uživatele, sdělení informací o změnách provozu či nabídky služeb, vysvětlení nebo upozornění na principy, zásady anebo podmínky provozu webových stránek kapelista.com, které vychází z oprávněného zájmu správce nezbytného pro provoz služby.
 • Uživatel je oprávněn kdykoli zrušit svůj profil, anebo o zrušení požádat provozovatele, který zrušení bez zbytečných odkladů provede. Zrušením uživatelského účtu nezaniká povinnost uživatele vyrovnat nesplněné závazky vzniklé v souvislosti s používáním stránek kapelista.com a přijetím jejich obchodních podmínek uživatelem při registraci.

Ostatní ujednání

 • Uživatel se zavazuje dodržovat při užívání webových stránek kapelista.com těmito podmínkami, a to v rámci vlastního projevu anebo prostřednictvím nahraného obsahu, omezení daná právní úpravou, jakož i obecně akceptované limity slušného chování, dobrých mravů a veřejného pořádku vč. pravidel hospodářské soutěže. Uživatel se výslovně zavazuje zdržet se hrubě vulgárních, diskriminačních či urážlivých projevů, nahrávání pornografického či obdobného obsahu jakož i uvádění nepravdivých či zavádějících informací.
 • Jakékoliv užití obsahu, včetně fotografií nebo videí je bez souhlasu kapelista.com, zapovězeno.

Zasílání obchodních sdělení

 • Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami provozovatele na elektronickou adresu uživatele v souladu se zásadami o zpracování osobních údajů. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 22. 12. 2023

Disclaimer

 • Webové stránky kapelista.com je platforma propagující hudebníky. Zájemci z řad odborné i široké veřejnosti zde mohou vyhledat a oslovit muzikanta za účelem domluvy soukromého nebo veřejného vystoupení.
 • Provozovatel upozorňuje zájemce, že obsah profilů si určuje a tvoří každý umělec sám, provozovatel není odpovědný za informace či obsah jednotlivých profilů.
 • Hudebníci nejsou s provozovatelem webových stránek kapelista.com v pracovním ani obdobném vztahu. Provozovatel není odpovědný za veškeré muzikanty uvedené informace, při komunikaci dbejte ve vlastním zájmu přiměřené obezřetnosti. Recenze/doporučení muzikantů je informativní, založené na nezávazných referencích zájemců.
 • Hudební vystoupení je věcí dohody mezi zájemcem a umělcem, podmínky umělce vč. uvedeného cenového rozmezí jsou pouze informativní. Provozovatel se na této dohodě nepodílí, neodpovídá za výsledek takto dohodnuté činnosti a není příslušný k řešení sporů vzniklých mezi zájemcem a umělcem. V případě zjištění podvodného, protiprávního či hrubě neprofesionálního jednání ze strany umělce však prosím provozovatele o této skutečnosti informujte.

Přihlásit

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.